January, 2023

 • 01

  Jan

  Rastriya Topi Diwash

  Sunday

 • 03

  Jan

  Nepali Speech Seniors

  Tuesday

 • 04

  Jan

  English Debate - Inters

  Wednesday

 • 05

  Jan

  General Quiz - Seniors

  Thursday

 • 06

  Jan

  Tech Quiz - Juniors

  Friday

 • 08

  Jan

  Winter Vacation

  Sunday

 • 08

  Jan

  Teacher Development

  Sunday

 • 09

  Jan

  Winter Vacation

  Monday

 • 09

  Jan

  Teacher Development

  Monday

 • 10

  Jan

  Winter Vacation

  Tuesday

 • 10

  Jan

  Teacher Development

  Tuesday

 • 11

  Jan

  Winter Vacation

  Wednesday

 • 11

  Jan

  Teacher Development

  Wednesday

 • 12

  Jan

  Winter Vacation

  Thursday

 • 13

  Jan

  Winter Vacation

  Friday

 • 15

  Jan

  Winter Vacation

  Sunday

 • 15

  Jan

  Mage Sakranti

  Sunday

 • 16

  Jan

  Winter Vacation

  Monday

 • 17

  Jan

  Winter Vacation

  Tuesday

 • 18

  Jan

  Winter Vacation

  Wednesday

 • 19

  Jan

  Winter Vacation

  Thursday

 • 20

  Jan

  Winter Vacation

  Friday

 • 22

  Jan

  Winter Vacation

  Sunday

 • 22

  Jan

  Teacher Development

  Sunday

 • 22

  Jan

  Sonam Lhosar

  Sunday

 • 26

  Jan

  Shree Panchami

  Thursday

 • 30

  Jan

  Sahid Diwash

  Monday

February, 2023

 • 08

  Feb

  Nepali Speech Inters

  Wednesday

 • 16

  Feb

  Nepali Creative Writing 4-9

  Thursday

 • 18

  Feb

  Maha Shivaratri

  Saturday

 • 19

  Feb

  Prajantra Diwash

  Sunday

 • 19

  Feb

  Teacher Development

  Sunday

 • 21

  Feb

  Gyalpo Lhosar

  Tuesday

 • 23

  Feb

  English Creative Writing 4-9

  Thursday

March, 2023

 • 06

  Mar

  Fagu Purnima

  Monday

 • 08

  Mar

  Nari Diwash

  Wednesday

 • 21

  Mar

  Ghode Jatra

  Tuesday

 • 23

  Mar

  Final Term

  Thursday

 • 24

  Mar

  Final Term

  Friday

 • 26

  Mar

  Final Term

  Sunday

 • 27

  Mar

  Final Term

  Monday

 • 28

  Mar

  Final Term

  Tuesday

 • 29

  Mar

  Final Term

  Wednesday

 • 29

  Mar

  Chaite Dashain

  Wednesday

 • 30

  Mar

  Final Term

  Thursday

 • 30

  Mar

  Ram Nawami

  Thursday

 • 31

  Mar

  Final Term

  Friday